Στοιχεία Επικοινωνίας
ΟΣΕ
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Καρόλου 1-3 , 104 37, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟIΝΩΝΙΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Τ. 210 5297826

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Τ. 210 5297865- 67 Ε. info@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
T. 2105297801 E. dodad@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
T. 2105297733 E. doy@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
T. 2105297101 E. dek@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
T. 2105297578 E. disyg@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
T. 2310550906-521080 E. disyg.ygmth@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
T. 2105297509 E. disyg.ygkne@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
T. 2105297415 E. dipl@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
T. 2105297209 E. dissa@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
T. 2105297512 E. dissy@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
T. 2105297558 E. disisik@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
T. 2105297616 E. dk@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
T. 2105297311 E. dk.trydik@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
T. 2105297512 E. dipef@osenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
T. 2105297727 E. dny@osenet.gr

YΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
T. 2105297212 E. yyae@osenet.gr