Βιογραφικά

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύvαψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικούς
συνεργάτες (Δελτίο Παροχής υπηρεσιών) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκώγ του
ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΗΚ/ΤΑ έως το τέλος του2Ο23, με δυνατότητα ανανέωσης για το έτος 2Ο24.