Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου : " ΕΚΧΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΕΚΘΑΜΝΩΣEΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ Ή ΚΟΠΗ MΕΓΑΛΩΝ  ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ " (Α.Δ. 1919 ) με προϋπολογισμό πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (59.962,44€) χωρίς Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ PDF

Mouseio.Ose.web.banner 300x250