Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ Ι.Δ. ΠΕΖΩΝ ΑΠΟ Σ.Σ. ΡΟΥΦ ΕΩΣ Ι.Δ. ΣΙΩΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΚΑΙ W.C. Σ.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΟΥΧΕΙΟ Μ.Α.Ι.» (Α.Δ. 1902) με προϋπολογισμό πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα εννέα ΕΥΡΩ και είκοσι έξι λεπτά (59.979,26€) χωρίς Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ PDF

Mouseio.Ose.web.banner 300x250