Οι εργαζόμενοι κατανέμονται ανά εταιρεία ως εξής (31/12//2014):
ΟΣΕ ΑΕ 1.396 άτομα
ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ 199 άτομα