Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (συνοπτικός διαγωνισμός) για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΔΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ/ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»,(Α.Δ.1713) Εκτιμώμενης αξίας 59.917,95 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%)

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250