Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟΣΩΜΟΥΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΥΣ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ Σ.Σ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»,(Α.Δ.1606) Εκτιμώμενης αξίας 5.050.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250