«ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» όπως περιγράφονται αναλυτικά στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ # 47.520,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #58.449,60# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χα-μηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ ανά αντίγραφο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ - ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (σε ΕΥΡΩ)ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250