Προμήθεια: Υλικών ΑΣΙΔ ΑZD , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.715 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και 25.479,45 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250