Προμήθεια Μετασχηματιστών έντασης 2Χ100/5/5/5 Α 170KV (4τεμ.) εξωτερικού χώρου ,προϋπολογιζόμενης δαπάνης #34.000,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και # 41.820,00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (σε ΕΥΡΩ)

 

Mouseio.Ose.web.banner 300x250