ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΙΔ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #81.972,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #100.825,56# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250