Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ““ΕΡΓΑΣΙΕΣ: α)ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ Σ. Σ. ΑΥΛΩΝΑ, β)ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ: 1) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ Σ.Σ .ΑΧΑΡΝΩΝ & 2) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ TΗΣ ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ/ΤΑ ΣΤΟΝ Σ. Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ γ)ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ Σ. Σ. ΟΙΝΟΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ Σ. Σ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ” ((ΑΑ..ΔΔ:: 11662244..)) Εκτιμώμενης αξίας 73.894,05 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250