Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί την 25η Φεβρουαρίου 2014, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την '' ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ Ι.Δ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ Χ.Σ. 3+291,75 και Χ.Σ. 3+225''.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.191,06 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 39.595,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 3669/08

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Mouseio.Ose.web.banner 300x250