«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Σ.ΣΤΑΘΜΩΝ, Σ.ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι.Δ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ» όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος Β, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #20.854,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #25.650,42# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διακύρηξη Διαγωνισμού

Mouseio.Ose.web.banner 300x250