Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» Προϋπολογισμού 203.768,77 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250