Ο ΟΣΕ Α.Ε. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  ανοικτή δημοπρασία με αντικείμενο α) την επιλογή τριών (3)  αναδόχων για την εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών και β) την επιλογή αναδόχου της προμελέτης με τίτλο: «Μελέτη χάραξης νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Αμφίπολης – Νέας Καρβάλης (Α’ φάση)»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250