ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡ.ΛΙΟΣΙΑ-ΚΙΑΤΟ» όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμέ-
νη τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος Β, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #36.000,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #44.280,00# ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε
ΕΥΡΩ.

κάντε κλικ εδώ

Mouseio.Ose.web.banner 300x250