ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Το Όραμα του ΟΣΕ Α.Ε. για την ασφάλεια, είναι η ανάπτυξη και η διαχείριση μιας σύγχρονης σιδηροδρομικής υποδομής, με στόχο την ασφαλή μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

Δέσμευση ΟΣΕ Α.Ε.:

  • Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την προστασία των επιβατών, των εργαζομένων και του κοινού κατά τη μετακίνησή τους με τροχαίο υλικό ή όταν βρίσκονται στους χώρους ευθύνης του
  • Να συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια
  • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας

Βασικοί στόχοι του ΟΣΕ Α.Ε. είναι:

  • Να βελτιώνει την επίδοσή του σχετικά με την ασφάλεια
  • Να ελαχιστοποιεί, ή όπου είναι εφικτό να εξαλείφει, όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια ανθρώπινης ζωής, τραυματισμούς, φωτιές και εκτεταμένες καταστροφές στη σιδηροδρομική υποδομή, το τροχαίο υλικό ή το περιβάλλον.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ασφάλεια ως πρώτη προτεραιότητα για την επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τα στελέχη του Οργανισμού σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και επίβλεψης είναι υπεύθυνα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να πληρούν τις απαιτήσεις για ασφάλεια, καθώς και να εφαρμόζουν την πολιτική αυτή.

Ειδικότερα, ο ΟΣΕ Α.Ε.:

  • Παρέχει και κατανέμει κατάλληλους πόρους και μέσα ασφαλείας για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων
  • Φροντίζει για την διατήρηση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και τη συνεχή βελτίωσή της, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κοινοτικής νομοθεσίας και την τεχνική και επιστημονική πρόοδο, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχημάτων
  • Φροντίζει για την ενίσχυση της παιδείας στα θέματα ασφάλειας και την ενσωμάτωσή τους στην λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, παρέχοντας καθοδήγηση προκειμένου να εξασφαλίζεται συνεχής βελτίωση
  • Εκπαιδεύει τους εργαζομένους και τους παροτρύνει να εργάζονται με υπεύθυνο τρόπο
  • Ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των εργαζόμενων, ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας
  • Προάγει τη συνεργασία με τοπικές αρχές και οργανισμούς που ασχολούνται με τα θέματα ασφάλειας
  • Αναπτύσσει διαδικασίες για την πρόληψη των κινδύνων στο σιδηροδρομικό δίκτυο
  • Καταρτίζει σχέδια ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να ελαχιστοποιεί ενδεχόμενους κινδύνους ασφαλείας μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών
  • Εφαρμόζει διαδικασία αναφοράς και έρευνας σε βάθος των συμβάντων προκειμένου να λαμβάνονται τα μέτρα εκείνα που θα εξαλείψουν την επανεμφάνισή τους στο μέλλον
  • Ανασκοπεί ετησίως την πολιτική του σε θέματα ασφάλειας και την επανεκδίδει σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο

Η συμμόρφωση με την πολιτική ασφάλειας είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους, συνεργάτες και εργολάβους του Οργανισμού.

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ)

Ο ΟΣΕ Α.Ε. έχει τεκμηριώσει, αναπτύξει και εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας (ΣΔΑ) για όλες τις δραστηριότητές του.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση της υποδομής, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας καθώς και στην αλληλεπίδραση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και του ΟΣΕ Α.Ε.. Επίσης ενσωματώνει τους απαραίτητους κανονισμούς και τις συμφωνίες του Οργανισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του Σιδηροδρόμου με τον καλύτερο τρόπο.

O γενικός στόχος του ΣΔΑ, είναι να ελαχιστοποιήσει τα Σιδηροδρομικά Συμβάντα. Παράλληλα με την εφαρμογή του εξασφαλίζεται η επίτευξη των Κοινών Στόχων Ασφαλείας (ΚΣΑ), των οποίων η 2η δέσμη καθιερώθηκε με την Απόφαση 2012/226/ΕΕ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2012. Οι ΚΣΑ έχουν δημιουργήσει τα εργαλεία με τα οποία μπορεί να εκτιμάται το επίπεδο ασφάλειας και οι επιδόσεις των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη.

Το ΣΔΑ συμβάλλει στο:

  • Να βελτιωθεί η συνολική απόδοση
  • Να υπάρξει επιχειρησιακή και λειτουργική αποτελεσματικότητα
  • Να ενισχυθούν οι σχέσεις με τους πελάτες του Οργανισμού και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και
  • Να οικοδομηθεί στο προσωπικό μια σαφής παιδεία ασφάλειας.

Ειδικότερα, με την υιοθέτηση μιας δομημένης προσέγγισης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΣΔΑ, επιτυγχάνεται ενδελεχής ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού, υπό όλες τις συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη και τις διασυνδέσεις με άλλους Σιδηροδρομικούς Φορείς (Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις, ΕΡΓΟΣΕ, κλπ) στο σιδηροδρομικό σύστημα.

Η ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας από τον ΟΣΕ Α.Ε. είναι το βασικό στοιχείο επιτυχίας για ολόκληρο το κανονιστικό πλαίσιο της ασφάλειας, όπως προβλέπεται από την οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, δεδομένου δε ότι αποτελεί την βάση επί της οποίας η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εκδίδει την έγκριση ασφάλειας.

Ο αποτελεσματικός έλεγχος της επικινδυνότητας για το Σιδηροδρομικό Σύστημα επιτυγχάνεται μόνο με τη συνέργεια τριών κρίσιμων παραγόντων:

  1. Της τεχνικής διάστασης που αφορά τα σύγχρονα εργαλεία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται,
  2. Της ανθρώπινης διάστασης που αφορά τους ανθρώπους της «πρώτης γραμμής», με κατάλληλες δεξιότητες, συνεχή κατάρτιση και επαγρύπνηση
  3. Της οργανωτικής διάστασης που αποτελείται από τις διαδικασίες και τις μεθόδους που συνδέουν το πολύπλοκο πλέγμα των απαιτούμενων ενεργειών.

Η εφαρμογή του ΣΔΑ είναι μια νομικά δεσμευτική υποχρέωση που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/49/ΕΚ. H Οδηγία αυτή, στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης στο θέμα της Ασφάλειας των σιδηροδρόμων, έτσι ώστε όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Το ΣΔΑ που εφαρμόζεται από τον ΟΣΕ Α.Ε., ως διαχειριστή της Ελληνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 και στο παράρτημα III της Οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Αξιολογείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων τόσο κατά την αρχική έγκρισή του όσο και περιοδικά, για την διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του.

Πολλά από τα στοιχεία του ΣΔΑ είναι κοινά με αντίστοιχα Διαχειριστικά Συστήματα για την Ποιότητα (ISO 9001) και το Περιβάλλον (ISO 14001) και ως εκ τούτου ο ΟΣΕ Α.Ε. υλοποιεί ένα Ενιαίο –Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης που περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις των επιμέρους συστημάτων. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στη Διοίκηση να παρακολουθεί εποπτικά όλα τα συστήματα και να θέτει κοινούς και ουσιαστικούς στόχους βελτίωσης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ
Παναγιώτης Θεοχάρης