Ο ΟΣΕ Α.Ε. είναι μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και εκτέλεσης των αναπτυξιακών έργων υποδομής μέσω της θυγατρικής του, του ΕΡΓΟΣΕ.

Αποστολή του ΟΣΕ Α.Ε.  είναι να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες με στόχο:
•    Να καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων
•    Να μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
•    Να υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.
Κεντρικός άξονας της Πολιτικής του ΟΣΕ Α.Ε. είναι η συνεχής ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου με ταυτόχρονη βελτίωση των επιδόσεων Ποιότητας και Παραγωγικότητας του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη:
•    Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
•    Τις ανάγκες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, επιβατών και λοιπών φορέων και ενδιαφερομένων μερών
•    Τα επιτεύγματα της τεχνολογίας των σιδηροδρομικών μεταφορών αλλά και
•    Τις ραγδαίες εξελίξεις στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά των μεταφορών.
Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί του ΟΣΕ Α.Ε. είναι:
•    Η ασφάλεια του εθνικού σιδηροδρομικού συστήματος
•    Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών του επιδόσεων
•    Η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας
•    Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών του Οργανισμού (σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, επιβάτες, βιομηχανίες, οργανισμοί λιμένων, φορείς που έχουν ή ζητούν σύνδεση με το δίκτυο)
•    Η συνεχής επιμόρφωση του Ανθρώπινου Δυναμικού
Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω ο ΟΣΕ Α.Ε.  έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001: 2008.
Η Διοίκηση του ΟΣΕ Α.Ε.  εκτιμά πως το Σύστημα Ποιότητας είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της επιχειρηματικής του θέσης μέσω:
•    Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
o    Συντήρησης της γραμμής
o    Συντήρησης των συστημάτων (Η/Μ) και Ηλεκτροκίνησης
o    Διαχείρισης της Κυκλοφορίας
o    Ανάπτυξης Δικτύου
•    Της μείωσης του λειτουργικού κόστους
•    Της αποδοτικότερης οργάνωσης
•    Του καλύτερου κλίματος εργασίας.
Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την παρακολούθηση των στόχων Ποιότητας τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από την Διοίκηση. Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών επιδόσεων και η πρόληψη των λαθών - μη συμμορφώσεων, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και τον συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία.
Οι διαδικασίες που ο Οργανισμός χρησιμοποιεί για να ελέγξει τις διεργασίες προαπαιτούν:
•    Σαφή προσδιορισμό αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία και για κάθε θέση εργασίας
•    Αξιόπιστη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών
•    Τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Προδιαγραφές κλπ.), όπου κρίνεται απαραίτητο
•    Συστηματικό έλεγχο της ποιότητας της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής και των υπηρεσιών του Οργανισμού
•    Στατιστική ανάλυση και αξιοποίηση των πρωτογενών δεδομένων
•    Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων
•    Διαδικασία αναγνώρισης των λαθών, αποφεύγοντας την επανάληψή τους (Διορθωτικές Ενέργειες), συνεχής βελτίωση των λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών.
Δέσμευση της Διοίκησης του Οργανισμού αποτελεί:
•    Η τεκμηριωμένη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας και
•    Η κατανόηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων από τους εργαζόμενους

Ο ΟΣΕ ΑΕ αναγνωρίζοντας τις Περιβαλλοντικές Πλευρές που συνδέονται με τις δραστηριότητές του, θεωρεί την προστασία του Περιβάλλοντος μια από τις κυριότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα.
Για τον λόγο αυτό, διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τον Διεθνές Πρότυπο ISO 14001: 2004.
Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής του Πολιτικής, ο ΟΣΕ Α.Ε.  δεσμεύεται:
•    Να παρέχει όλα τα μέσα για την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές και λοιπές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του
•    Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί συνεχώς τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων του
•    Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους.
•    Να επιδιώκει την πρόληψη της ρύπανσης
•    Να δίνει έμφαση στη μείωση της ρύπανσης στην πηγή και τη διατήρηση των φυσικών πόρων
•    Να χρησιμοποιεί ορθολογικά την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών του
•    Να επανεξετάζει και να αναθεωρεί περιοδικά τους σκοπούς και τους στόχους για το Περιβάλλον
•    Να βελτιώνει συνεχώς τόσο την περιβαλλοντική του επίδοση, όσο και το ίδιο το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
•    Να γνωστοποιεί την Περιβαλλοντική Πολιτική στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί Περιβαλλοντικοί Σκοποί είναι:
•    Η αύξηση του ποσοστού κάλυψης του σιδηροδρομικού δικτύου με ηλεκτροκίνηση, η οποία είναι φιλικότερη στο περιβάλλον έναντι της κίνησης με ορυκτά καύσιμα
•    Η βέλτιστη και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Οργανισμού
•    Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης καθώς και των περιβαλλοντικών οχλήσεων, που συνδέονται με την ποιότητα της υποδομής, όπως θόρυβος, δονήσεις κλπ.
•    Η ορθή διαχείριση και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων
•    Η μείωση του Ενεργειακού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του Οργανισμού
Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρίας αποτελεί δέσμευση για συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης και αποφυγής της όποιας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Αλκ. Θεοφανόπουλος