Ο ΟΣΕ είναι ένας Οργανισμός παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, εκτέλεσης των αναπτυξιακών έργων υποδομής μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΕΡΓΟΣΕ.

Όραμά του είναι η ανάδειξη του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο αποτελεί ουσιαστικό και αναπόσπαστο τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων, καθώς και η ανάπτυξή του, ώστε να εξασφαλίζει τη γρήγορη, ασφαλή, άνετη και αξιόπιστη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, με σεβασμό στο
περιβάλλον και συμβολή στην περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Οργανισμός αναγνωρίζοντας τις Περιβαλλοντικές Πλευρές που συνδέονται με τις δραστηριότητές του, θεωρεί την προστασία του Περιβάλλοντος σαν μια από τις κυριότερες προκλήσεις που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει. Για το λόγο αυτό, διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τον διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004.

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής του Πολιτικής, ο ΟΣΕ δεσμεύεται να:

 • παρέχει όλα τα μέσα για την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές και λοιπές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του
 • αναγνωρίζει και να αξιολογεί συνεχώς τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων του
 • παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους.
 • επιδιώκει την πρόληψη της ρύπανσης, δίνοντας έμφαση στη μείωση της ρύπανσης στην πηγή και στη διατήρηση των φυσικών πόρων
 • χρησιμοποιεί ορθολογικά την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών του
 • επανεξετάζει και να αναθεωρεί περιοδικά τους σκοπούς και στόχους για το Περιβάλλον
 • βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική του επίδοση όσο και το ίδιο το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • γνωστοποιεί την Περιβαλλοντική Πολιτική στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί Περιβαλλοντικοί Σκοποί είναι:

 • Η αύξηση του ποσοστού κάλυψης του σιδηροδρομικού δικτύου με ηλεκτροκίνηση, η οποία είναι φιλικότερη στο περιβάλλον έναντι της κίνησης με ορυκτά καύσιμα
 • Η βέλτιστη και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Οργανισμού
 • Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης καθώς και των περιβαλλοντικών οχλήσεων, που συνδέονται με την ποιότητα της υποδομής, όπως θόρυβος, δονήσεις κλπ.
 • Η ορθή διαχείριση και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων
 • Η μείωση του Ενεργειακού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του Οργανισμού

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρίας αποτελεί μία δέσμευση για συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης και αποφυγής της όποιας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης . Αλκ. Θεοφανόπουλος